Wat zit de bewoners dwars

Stichting Schoon Oord weigert de sleutel van de poort aan bewoners die in de tuin willen recreëren. De BV Schoonoord heeft van enkele bewoners de klacht gekregen over het tuinverbod, de sleutel werd geweigerd met de mededeling dat zij niet in de tuin welkom waren resp. mochten vertoeven.

Een aantal bewoners heeft de stichting mondeling en via de mail benaderd met het verzoek nieuwe stichtingsleden te kiezen daar de huidige situatie niet langer wenselijk is. Reacties zijn uitgebleven, de verzoeken en mails worden genegeerd. Bij de BV Schoonoord is hier ook over geklaagd.

Stichting Schoon Oord is niet te benaderen voor menig bewoner. Het verzoek om een website, waar bewoners al jaren op aandringen wordt genegeerd. Mededelingen van de stichting worden slechts in zeer beperkte kring verspreid. De meeste bewoners hebben geen idee over de schoonoordtuin, dit is conform het gedrag van de stichting.

Diverse bewoners willen graag een aktievere rol in de tuin (geen uitvoerende rol zoals tot op heden voor de stichting). De wens is geuit om enige inbreng te hebben in de vorm van tuinieren.
Er zijn best wel een aantal suggesties en wensen vanuit de bewoners naar voren gekomen voor wat betreft het tuinieren in de Schoonoordtuin. Enkele bewoners hebben het voortouw genomen en zijn zelf aan de slag gegaan in onderling overleg.
De BV Schoonoord steunt de wensen van de bewoners met betrekking tot het tuinieren en zal in het voorjaar proberen aan een paar voorstellen te voldoen.

Comments are closed